KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW STREFY PODLASKO-LUBELSKIEJ W SZACHACH

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW STREFY PODLASKO-LUBELSKIEJ
W SZACHACH

 1. Cel zawodów
 • Wyłonienie mistrzów międzywojewódzkich młodzików.
 • Zdobycie punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego.
 • Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci do lat 10.
 • Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych.
 1. Organizator:
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku
 1. Realizator:
 • Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku, 15-757 Białystok ul. Łagodna 10

tel. 85 664 46 82, fax 85 654 00 49, www.podlzwszach.net

 • Sędzia główny Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl
 1. Termin i miejsce
 • 16-18 czerwca 2017 roku
 • Kompleks Hotelowy Nad Zalewem

Wasilków k. Białegostoku, ul. Białostocka 94, tel. 85 718 52 40, fax 85 718 55 11

http://www.nadzalewem.jard.pl/ e-mail: nadzalewem@jard.pl

 1. Uczestnictwo
 • Prawo startu mają obywatele polscy oraz obywatele państw Unii Europejskiej zamieszkujący w Polsce urodzeni w latach 2007, 2008 i 2009.
 • Konieczna jest przynależność do klubu z terenu województw podlaskiego lub lubelskiego albo zamieszkanie na terenie ww. województw.
 • Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.
 1. System rozgrywek
 • Mistrzostwa zostaną rozegrane w oddzielnych grupach dziewcząt i chłopców systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
 1. Tempo gry
 • Po 30 minut na całą partię dla każdego zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii.
 1. Zgłoszenia
  • Zgłoszenia udziału dokonują kluby lub rodzice na adres elektroniczny albo telefoniczny sędziego głównego w terminie do dnia 10 czerwca 2017 roku.
  • Zgłoszenia można dokonać na stronach turniejowych poszczególnych grup:
 1. Ocena wyników
 • O kolejności miejsc decyduje:
 • suma zdobytych punktów,
 • wartościowanie średnie Buchholza,
 • wartościowanie pełne Buchholza,
 • liczba zwycięstw,
 • wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.
 • ranking średni przeciwników.
 • W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o podziale medali zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będą dzielone.
 1. Klasyfikacje zespołowe
 • Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, prowadzone są klasyfikacje zespołowe dla województw i klubów.
 • Dla sportu szachy w MMM ustalono następującą siatkę punktową (oddzielnie dziewczęta i chłopcy):
Lokata 1. 2.-3. 4.-12. Suma
Punkty 3 2 1 16
 1. Terminarz turnieju
 • 16 czerwca 2017 r. (piątek):
 • 10:00-10:45 – wywieszenie list startowych i kojarzeń I rundy
 • 10:45 – otwarcie
 • 11:00 – I runda
 • 12:45-14:00 – obiad
 • 14:15 – II runda
 • 16:45 – III runda
 • 18:30-20:00 – kolacja
 • 17 czerwca 2017 r. (sobota):
 • 07:30-09:00 – śniadanie
 • 09:00 – IV runda
 • 11:30 – V runda
 • 12:45-14:00 – obiad
 • 14:15 – VI runda
 • 16:45 – VII runda
 • 18:30-20:00 – kolacja
 • 18 czerwca 2017 r. (niedziela):
 • 07:30-09:00 – śniadanie
 • 09:00 – VIII runda
 • 11:30 – IX runda
 • 12:45-14:00 – obiad
 • 14:15 – zakończenie
 1. Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Kompleks Hotelowy Nad Zalewem gwarantuje pełną obsługę w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.
 • Kompleks oferuje pokoje w trzech standardach. Mieszczą się one w trzech budynkach A, B i C, znajdujących się obok siebie: 4 pokoje 1-osobowe, 58 pokoi 2-osobowych, 8 pokoi 3-osobowych, 15 pokoi 4-osobowych, apartamenty, dostawki. Pokoje wyposażone są w WC i prysznic. Większość pokoi wyposażona jest w TV i telefon.
 • Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi od osoby:
 • w budynku B – 175 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć);
 • w budynku A – 185 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć);
 • w budynku C – 205 zł (słownie: dwieście pięć).
 • Powyższy koszt obejmuje dwa noclegi oraz wyżywienie od obiadu w dniu 16 czerwca 2017do obiadu w dniu 18 czerwca 2017 r.
 • Koszt obiadu wynosi 15 zł.
 • Nie przewiduje się możliwości opłaty za krótszy pobyt lub zwrotu za niewykorzystane świadczenia noclegowe lub żywieniowe.
 • Uczestnicy MMM w dniu przyjazdu będą kwaterowani w pokojach od godziny 09:00, natomiast w dniu wyjazdu zobowiązują się opuścić obiekt do godziny 15:00.
 • Wcześniejsze zakwaterowanie albo przedłużenie pobytu w pokoju w dniu wyjazdu możliwe będzie po uzgodnieniu na miejscu z recepcją.
 • Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia będą przyjmowane pod adresem: Kompleks Hotelowy Nad Zalewem, Wasilków k. Białegostoku

http://www.nadzalewem.jard.pl/index.php5?content=rezerwacja

 • Rezerwacja telefoniczna pod numerem 85 718 52 40.
 • Termin rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia uczestników MMM upływa w dniu 10 czerwca 2017 r.
 • Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie późniejszym będzie możliwa tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.
 • Pełnej opłaty za pobyt dokonujmy gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.
 1. Finansowanie
 • Koszty organizacji ponosi organizator.
 • Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników lub rodzice.
 • Opłaty startowej nie pobiera się.
 • Uczestnicy MMM są zwolnieni z opłat rankingowych.
 1. Nagrody i wyróżnienia
 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymują puchary i medale.
 • Dyplomy dla wszystkich uczestników.
 • Nagrody rzeczowe i upominki wg możliwości organizatora.
 1. Sędziowanie
 • W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
 • Obie grupy Mistrzostw są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
 • Mistrzostwa prowadzi sędzia główny, posiadający minimum klasę państwową, przy pomocy sędziów asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską.
 • Sędziego głównego wyznacza organizator.
 • Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.
 • Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz opłatę roczną uprawniającą do sędziowania zawodów w 2017 roku.
 • Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.
 • Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów Podl. Zw. Szach.
 • Zawodnicy nie muszą potwierdzać swojego udziału przed zawodami.
 • Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
 • W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40. posunięcia Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano  remis przed 40. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.
 • Obowiązuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunięcia.
 • Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z turnieju.
 1. Sprawy wychowawcze
 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów, we współpracy z organizatorem.
 • Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
 1. Postanowienia końcowe
 • Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.
 • Akceptując regulamin uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
 • Akceptując regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).
 • Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
 • dla zawodników – przegrania partii;
 • dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
 • Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.
 • Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
 • Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

„Zawody współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”

Białystok, dnia 10 marca 2017 r.

Leszek Zega, prezes

Może Ci się również spodoba