ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU DELEGATÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

ZAWIADOMIENIE

O WALNYM ZEBRANIU DELEGATÓW

LUBELSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Zarząd Lubelskiego Związku Szachowego na podstawie par. 22 Statutu zawiadamia,ze w dniu 28.09.2016 roku odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Lubelskiego Związku Szachowego.

 

1.Miejsce zebrania: Zajazd Firlejowe Sioło, Wólka Rozwadowska 5a, 21-136 Wólka Rozwadowska

2.Termin zebrania:

I termin 18:00

II termin 18:15- zgodnie z wytycznymi par. 23 Statutu

3.Porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Wybór sekretarza zebrania
  3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
  4. Uchwalenie nowego statutu Lubelskiego Związku Szachowego
  5. Sprawy różne
  6. Zamknięcie zebrania

 

Każdy członek Związku,który nie zalega w opłaceniu składek za dwa ostatnie lata, ma prawo do wskazania dwóch delegatów,którzy będą jego reprezentować na zebraniu.

 

W załączeniu projekt statutu.

 

Lublin.14.09.2016 r.

 

za Zarząd

Prezes Zarządu

Piotr Piwowarczyk

            STATUT

Lubelskiego Związku Szachowego

(PROJEKT)

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

                                                    

1.

Lubelski Związek Szachowy, zwany dalej LUZSzach jest związkiem stowarzyszeń, których cele statutowe wiążą się ze sportem szachowym.

2.

Terenem działania LUZSzach jest obszar województwa Lubelskiego, a siedzibą jest miasto Lublin

3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z póz. Zm.), przepisów ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996r. Nr 25, poz.113) oraz niniejszego statutu i z jego tytułu posiada osobowość prawną.

4.

LUZSzach używa oznak organizacyjnych i pieczęci ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.

LUZSzach opiera swą działalność na pracy członków zwyczajnych oraz pomocy członków wspierających.

6.

LUZSzach jest członkiem Polskiego związku Szachowego.

 

 

Rozdział II

Cele i formy działalności

 

7.

Celem LUZSzach jest:

1/ popularyzacja sportu szachowego,

2/wspieranie inicjatyw zmierzających do wprowadzenia szachów do edukacji szkolnej

3/prowadzenie działalności wychowawczej poprzez sport szachowy,

4/organizowanie indywidualnych i drużynowych rozgrywek w cyklu o mistrzostwo Polski do szczebla wojewódzkiego,

5/prowadzenie ewidencji i klasyfikacji zawodników, szkoleniowców klubów oraz sekcji uprawiających sport szachowy,

6/organizację i pomoc w organizacji imprez masowych i okolicznościowych,

7/organizację turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych,

8/organizowanie zgrupowań szkoleniowo-treningowych,

9/organizowanie kursów, szkoleń podwyższających kwalifikacje zawodników,

sędziów, instruktorów i działaczy szachowych,

10/prowadzenie działalności informacyjnej o pracy LZSzach.,

11/współpracę z klubami i sekcjami szachowymi,

12/współpracę z organami samorządu terytorialnego, terenowymi organami

administracji rządowej, instytucjami państwowymi, prywatnymi, społecznymi w kraju i poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej,

13/współpracę z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

8.

 

Członkowie LUZSzach. dzielą się na:

1/zwyczajnych,

2/wspierających,

3/honorowych.

9.

Członkami zwyczajnymi LUZSzach. mogą być stowarzyszenia, kluby i sekcje Sportowe działające w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej ( Dz.U.z 1996r Nr 25 poz. 113)

10.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne deklarujące udział w realizacji celów statutowych LUZSzach.

11.

Członkostwo honorowe może być nadane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez minimum 5 członków LUZSzach..

12.

1/Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych kandydat składa Zarządowi pisemną deklarację.

2/Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie Uchwały Zarządu.

13.

Członkowie zwyczajni LUZSzach. mają następujące prawa:

1/udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym,

2/czynnego udziału w pracach LUZSzach.

3/uczestnictwa w zawodach, rozgrywkach, obozach, kursach itp. imprezach organizowanych przez LUZSzach.

14.

Członkowie LUZSzach. zobowiązani są do:

1/popierania realizowania celów LUZSzach.

2/przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów LUZSzach.  3/regularnego opłacania składek członkowskich,

4/udziału w pracach organów LUZSzach.

5/reprezentowania barw LUZSzach. w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.

15.

Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw i obowiązków członków  zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz LUZSzach.

16.

  1. Utrata członkowska w LUZSzach. następuje w przypadku:

1/wystąpienia z LUZSzach. w formie pisemnego wypowiedzenia członkostwa po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec LUZSzach.

2/wykluczenia z LUZSzach. /uchwała Zarządu / z powodu:

a/działania na szkodę LUZSzach.

b/rażącego naruszenia postanowień Statutu,

c/nieopłacenia składek przez czas dłuższy niż 2 lata / zawieszenie członkostwa następuje po roku nieopłacenia składek/,

3/utraty zdolności do czynności prawnych,

4/rozwiązania stowarzyszenia, klubu lub likwidacji jednostki będącej członkiem LUZSzach.

2.Od uchwał Zarządu o utracie praw członkowskich przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów na 14 dni przed jego odbyciem. Odwołanie składa się do  Zarządu LUZSzach.

 

 

Rozdział IV

Władze Związku

 

17.

  1. Władzami LUZSzach. są:

1/Walne Zgromadzenie Delegatów

2/Zarząd

3/Komisja Rewizyjna

4/Kolegium Sędziów

2.Kadencja wszystkich władz LUZSzach. trwa 4 lata a wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.

3.Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie osób obecnych- uprawnionych do głosowania- w pierwszym terminie, a w terminie drugim bez względu na liczbę obecnych.

 

4.Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Członkowie dokooptowani nie mogą obejmować funkcji prezesa i funkcji wiceprezesów Zarządu.

18.

1.W walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wszystkich członków zwyczajnych LUZSzach. wg zasady, iż każdego członka reprezentuje 2 delegatów. Mandat delegata jest ważny od momentu wyboru do zakończenia Walnego Zgromadzenia Delegatów.

2.W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział: przewodniczący Sekcji Gry  Korespondencyjnej  oraz członkowie dotychczasowych władz LUZSzach.

3.W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym biorą udział goście zaproszeni przez Zarząd LUZSzach.

19.

Zarząd LUZSzach. upoważniony jest do zwołania zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Delegatów  w terminach statutowych:

1/sprawozdawczo-wyborczych co 4 lata

2/sprawozdawczych-co 2 lata

20.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów musi być zwołane w ciągu 2 miesięcy przez Zarząd LUZSzach. w następujących przypadkach:

1/z własnej inicjatywy

2/na wniosek Komisji Rewizyjnej

3/na wniosek 1/3 członków LUZSzach. –delegatów poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów,

4/na wniosek Kolegium Sędziów

21.

1.Zarząd LZSzach. wybierany jest w liczbie 6-9 członków w tym prezesa wybranego przez Walne Zgromadzenie.

2.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd na propozycję Prezesa dokonuje rozdziału następujących funkcji:

a/ 2 wiceprezesów d/ s organizacyjnych i sportowych

b/ skarbnika

c/ sekretarza

d/ przewodniczącego Komisji Młodzieżowej

3.W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym biorą udział:

1/ przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2/ przewodniczący Kolegium Sędziów

3/osoby zaproszone

22.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

23.

Do kompetencji Zarządu należy:

1/reprezentowanie LUZSzach.. i działanie w jego imieniu,

2/kierowanie działalnością LUZSzach. zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów,

3/przyjmowanie i wykluczanie członków LUZSzach.

4/prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie uchwały w tym zakresie,

5/zatrudnienie etatowych pracowników LUZSzach. a przede wszystkim pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej,

6/zarządzanie majątkiem i funduszem LUZSzach.

7/prowadzenie innych spraw nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji rewizyjnej i Kolegium Sędziów,

8/ustalenie wysokości opłat z tytułu uczestnictwa zawodników klubów, sekcji szachowych w imprezach LUZSzach.

24.

  1. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego,

2.Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić do innych władz LUZSzach.

25.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności LUZSzach.

2/wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz żądanie stosownych wyjaśnień.

3/przygotowanie sprawozdań na Walne Zgromadzenie Delegatów oraz stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

26.

LUZSzach. posiadający co najmniej czterech aktywnych sędziów klasy pierwszej i  wyższej tworzy Kolegium Sędziów LUZSzach..

27.

Przewodniczącego Kolegium Sędziów LUZSzach. wybiera ogólne zebranie sędziów LUZSzach.

28.

Członków Kolegium Sędziów LUZSzach. w liczbie czterech, proponuje wybrany przewodniczący i zatwierdza zebranie sędziów.

29.

Kolegium Sędziów LUZSzach. stanowi w strukturze Związku autonomiczny organ.

30.

Do kompetencji Kolegium Sędziów LUZSzach. należy:

1/ współpraca z Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego,

2/ opiniowanie regulaminów imprez ogólnopolskich i okręgowych odbywających się na terenie województwa lubelskiego,

3/ ocena pracy, badanie aktywności oraz nadzór nad działalnością sędziów szachowych okręgu i prowadzenie ich ewidencji,

4/zatwierdzenie sędziów na imprezy organizowane przez LUZSzach.

5/ organizowanie okręgowych kursów sędziowskich –  na II i III klasę,

6/ typowanie sędziów na centralne kursy sędziowskie,

7/ wnioskowanie do Zarządu PZSzach w sprawie występowania do FIDE o nadanie tytułu sędziego klasy międzynarodowej,

8/ wnioskowanie do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego o zawieszenie uprawnień sędziowskich,

9/ przygotowanie informacji z działalności na Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Związku

 

31.

1.Majątek LUZSzach. stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.Na fundusze LUZSzach. składają się:

– składki członkowskie

– dotacje, darowizny, zapisy.

32.

 

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych LUZSzach. są potrzebne podpisy dwóch członków Zarządu w tej liczbie Prezesa Zarządu.

 

Rozdział VI

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

 

34.

Zmiana Statutu LUZSzach, wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności 50% + 1 uprawnionych do głosowania.

35.

Rozwiązanie LUZSzach. następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 50% + 1 uprawnionych do głosowania z jednoczesnym określeniem przeznaczenia majątku LUZSzach.

36.

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku nakłada obowiązek na dotychczasowy Zarząd powołania komisji likwidacyjnej, która przeprowadza likwidację majątku Związku z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.

37.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie przeznaczenia majątku LUZSzach. wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący LUZSzach.

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba